വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2019-2020

trialbalance
rptcashflow-1
rpt-1
rp-2
ie-1
ie-2
bs2
bs-110

ഡേറ്റാ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരണം 2020

ഡേറ്റാ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരണം 2020

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2018-2019

annual_report-1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2017-2018

annual_report ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Audit Report 2017-18

2017-18

Audit report 2018- 19

18-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-2021

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-2021 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2017-2018,2018-2019

bs-1-17-18
bs-1-18-19
bs-3-17-18
bs-2-17-18
bs-2-18-19
bs-3-18-19
ic-2-18-19
ic-17-18-1
ic-17-18-2
ic-18-19-1
rpt-17-18-1
rpt-17-18-2
rptrp-1-18-19
rptrpschedules-2-18-19
tb-18-19
trial-balance-17-18

ആദിച്ചനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും സൌജന്യ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

സൌജന്യ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

Kerala panchayath raj act 220 B reg