ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2021-22

benificeri-list-2021-22

ജനപ്രതിനിധികള്‍

Final Benificery List 2019-20

final benificery list 2019-20

Admin Report 18-19

admin-report-1

admin-report-2

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2017-18 (2022)

1. വികസന രേഖ -2017-18

2. അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിവരം

2016-17, 2017-18 അന്തിമ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

അന്തിമ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് 2016-17

final-benificery-list-2017-18

2015-16 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2015-16 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അന്തിമ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - 2014-15

2014-15 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - കരട്

അലനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-15 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റിന്മേല്‍ ആക്ഷേപമുള്ളവര്‍ 16/09/2014 നകം രേഖാമൂലം പരാതി നല്‍കേണ്ടതാണ്.

ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി താഴെ ക്ളിക്ക് ചെയ്ത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.