ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2021/22

Panchayat-list

Block-list

Additional List

Data Bank

Data Bank

Voters List

Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Ward 9
Ward 10
Ward 11
Ward 12
Ward 13

beneficiary list 2020.21

<”10.08.2020 fisheries”>
<”
10.08.2020 disabled scholorship”>
<”
10.08.2020 subhiksha keralam general”>
<”
10.08.2020 subhiksha keralam sc”>
<”
08.10.2020 All projects”>
<”
08.10.2020 study room”>
<”
08.10.2020 sc scholorship”>
<”
08.10.2020 block fisheries”>
<”
08.10.2020 block”>
<”
08.10.2020 subhiksha keralam”>
<”
08.10.2020 fisheries”>
<”
23.10.2020 Addl List”>
<”
03.11.2020 life”>
<”
03.11.20 fisheries”>

2017-18, 2018-19 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

Annual Report 2017-18

Annual Report 2018-19

2017-18, 2018-19 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

AFS 2017-18

AFS 2018-19

2017-18, 2018-19 ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Audit report 2017-18

Audit report 2018-19

ഓഫീസ് ഓഡര്‍

officeorder1.

officeorder2

officeorder3

officeorder4

officeorder5

officeorder6

officeorder7

officeorder8

officeorder9

officeorder10

2019-20 - പദ്ധതികള്‍

2019-20 പദ്ധതികള്‍

വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

വാര്‍ദ്ധ്യകാല പെന്‍ഷന്‍

ദേശീയ ഡിസേബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍

50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

Older Entries »