ലേല വിളംബരം

ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിന്‍റെ  ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും  ആലപ്പാട് ആലുംകടവിന് സമീപം ടി.എസ് കനാലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ  ജങ്കാർ കണ്ടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയത് പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനമായ MSTC Ltdന്‍റെ വെബ്സൈറ്റായ www.mstcecommerce.com മുഖേന 10.12.2021 തീയതിയിൽ  രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 3.30 വരെ ഓൺലൈനായി  ലേലം (E-Auction) ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പ്രസ്തുത വെബ്‌സൈറ്റിൽ   MSTC Ltd ന്‍റെ നിബന്ധനകൾക്ക്  വിധേയമായി BUYER ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്  09.12.2021  തീയതിവരെ  ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അനുമതിയോടെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ജങ്കാർ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം കൂടാതെ ലേല നടപടികൾ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനോ , മാറ്റി വയ്ക്കാനോ പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതിനോ ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 04762826338, 9496041713 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലേക്കോ  ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് .

MSTC വെബ്‌സൈറ്റിൽ ജങ്കാർ വിവരങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധം : - https://www.mstcecommerce.com - Click Search Auction - Type Keyword  “Jhankar ” .

Click here Photos


സ്ഥലം : ആലപ്പാട്                                                                        സെക്രട്ടറി

തീയതി :26.11.2021                           ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൊല്ലം

Material    Details

Name of vessel                            :  M B   KANAK

Type of Vessel                              :      Jhankar

Year of construction                      :      27.05.2008

Material of  construction                :  Mild steel IS 2062    Grade B

Length Overall                               :    29.80 Mtr

Breadth                                          :   7.30   Mtr

Depth (Hull)                                    :  1.50 Mtr

Dead weight                                   :    90MT  at 1.0 Mtr  Draft

Propulsion                                      :   Twin screw

Number of Blade                             :  3 bladed

Dimeter of propeller                         :   800 mm

Pitch of propeller                              :  670 mm

Shaft details                                       :  SS 316 –Diameter 75mm, 2400 mm long

Anchor                                               :  212 Kg Cast Iron

Ramp particulars                               : 4* 5 mtrs

Engine                                                :106 HP Ashok Leyland Marine 402

Engine x 2nos

Engine     No                                       : UPEM 073919 (STBD)TPEM 074326 (PORT)

Gear Box                                            :  Ghatge  patel Make Hydrolic 4:1

Gear  Box Serial  No                          :  2610295 D 08 (Stbd) 2610294 D 08 (Port)

Gear  Box type                                   :  Hydraulic Gear

Bilge pump                                            : JIOL 1001.96 / 0775926 (Kirloskar 5 Bhp 3.7 KW, 1500 rpm )

GRT                                                      :  74 Metric Tones

Constructed by                                      : KERALA  SHIPPING  AND   INLAND

NAVIGATION  CORPORATION  LTD,

GANDHINAGAR, KOCHI -20

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ (ഡാറ്റ ബാങ്ക് )

Databank

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

varshika-padhathi-2019

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ

Alappad Gramapanchayat
Employee Details
Sl No Name Designation
1 Sayeeda Beegum.A Secretary
2 S.Gopakumar Assistant Secretary
3 Sheen Stanly Head Clerk
4 Harisjan.M Head Accountant
5 Soumya.P.S Senior Clerk
6 Sindhu Senior Clerk
7 Asharani.P.M Senior Clerk
8 Saleel.S Clerk
9 Anilkumar.S Clerk
10 Harikrishnan.K.G Clerk
11 Priya.U Office Attendant
12 Sonu.S Technical Assistant
13 Sheebarani Part TimeSweeper
14 Nisar Part TimeSweeper